സ്‌നാനം ഒരു സത്യാന്വേഷണം


* സൗജന്യ ലൈറ്റ്ഹൌസ് ബൈബിള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍... * ബൈബിള്‍ പഠന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങള്‍..... * ഹാലേല്ലുയ്യ ദ്വൈവാരിക ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ്..... * മലയാളം ബൈബിള്‍.... * പവര്‍ വിഷന്‍ ലൈവ് ടിവി....

സ്‌നാനം ഒരു സത്യാന്വേഷണം - പാസ്റ്റര്‍ കെ. എസ്. എബ്രഹാം

സ്‌നാനത്തെപ്പറ്റി ബൈബിളിലുള്ളതെല്ലാം.. അറിയുക.. അറിയിക്കുക..
സ്‌നാനത്തെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം ആറു ഓഡിയോകളില്‍ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു..