ജോൺ അലൻ ചൗ

ജോൺ അലൻ ചൗ

സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി ആൻഡമാൻസിലേക്ക് പോയ ജോൺ അലൻ ചൗ എന്ന അമേരിക്കൻ മിഷനറി യുവാവിന്റെ മഹത്തായ ജീവിതം ലളിതമായ ഭാഷയിൽ, പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തിൽ..
വായിക്കുക, പങ്കുവയ്ക്കുക...

* സൗജന്യ ലൈറ്റ്ഹൌസ് ബൈബിള്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍... * ബൈബിള്‍ പഠന ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങള്‍..... * ഹാലേല്ലുയ്യ ദ്വൈവാരിക ഇപ്പോള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍ ലഭ്യമാണ്..... * മലയാളം ബൈബിള്‍.... * പവര്‍ വിഷന്‍ ലൈവ് ടിവി....