വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനം

വെളിപ്പാട് പുസ്തക പഠനം - റോയി വാകത്താനം.

Videos taken from www.ipcflorida.org with permission from author.